1. préparacion ( yu bei shi )
2. el rayo pulverisa ( jing gang dao dui )
3. parezosamente levantar el faldon ( lan zha yi )
4. seix envolvimientos y quatro ceraduras ( liu fenf si bi )
5. el latigo ( dan bian )
6. el puno protector del corazon ( ye bu hu xin chui )
7. avanzada oblica ( jing bu xie xin )
8. el rayo pulverisa y se da la buelta ( hui tou jing gang dao dui )
9. ( pie shen chui )
10. puno hacia la entrepierna ( zhi dang )
11. la mano que corta ( zhan shou )
12. la flore se da la buelta y hace volar las mangas ( fan hua wu xiu )
13. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
14. girar la talla y bloquear el codo( yao lan zhou )
15. ( da hon quan xiao hon quan )
16. la hija de jade tira la lanzadera ( yu nü chuan suo )
17. subir al reves el dragon ( tao qi long )
18. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
19. ( go pian go pian )
20. postura de la cabeza del animal ( shuo tou shi )
21. fendre (pi jia zi )
22. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
23. subyugar el tigre ( fu hu )
24. flottar las cejas rojas ( mo mei hon )
25. el dragon amarillo mueve el agua tres veces ( huang long san jiao shui )
26. (zuo chong you chong )
27. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
28. barrido ( sao tang tui )
29. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
30. ( quan pao chui )
31. esconder la mano y dar un punetazo ( yan shou hon quan )
32. ( dao cha dao cha )
33. ( zuo er hon you er hon )
34. dar la buelta al canon y tirar ( hui tou dan tou pao )
35. ( bian shi da zhuo pao )
36. ( yao lan zhou )
37. ( shun lan zhou )
38. el canon de la guarida ( wo di pao )
39. ( hui tou jing lang zhi ru )
40. el rayo pulverisa ( jing gang dao tui )
41. conclusion ( shou shi )

Taiji Wushu Club Grenoble


Videos Jing Gang Dao Dui
Maestro Wen (xvid 9,2Mo)
Videos Jing Gang Dao Dui Maestro Wen

http://www.taiji-grenoble.com/