Preparating form
1. Starting form (Tai ji qi Shi)
2. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin gang Daodui)
3. Lazy about Trying Robe (Lan Zha Yi)
4. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi)
5. Single Whip (Dan Bian)
6. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin gang Daodui)
7. White Crane Spreads Its Wings (Bai e Liang Chi)
8. Walk Obliquely (Xie Xing)
9. Brush Knee ( Lou xi)
10. Twist Step ( Ao bu)
11. Walk Obliquely ( Xie xing )
12. Brush Knee ( Lou xi)
13. Twist Step ( Ao bu)
14. Cover Hands and Strike with Arm (Yan Shou Gong Quan)
15. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin gang Dao dui)
16. Striking Down by Twisting Body Obliquely (Pie Shen Chui)
17. Green Dragon Emerges from Water (Qing Long Chu Shui)
18. Double Pushing Hands (Shuang Tui Shou)
19. Striking with Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan)
20. Stepping Back and Wrapping Upper Arms (Dao Juan Gong)
21. White Crane Spreads Its Wings (Bai e Liang Chi)
22. Walk Obliquely (Xie Xing)
23. Flashing Turn to Back (Shang Ton Bei)
24. Cover Hands and Strike with Arm (Yan Shou Gong Quan)
25. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi)
26. Single Whip (Dan Bian)
27. Wave Hands like Clouds (Yun Shou)
28. Pat High on the Horse (Gao Tan Ma)
29. Brushing Right Foot (You Ca Jiao)
30. Brushing Left Foot (Zuo Ca Jiao)
31. Kick with the Left Heel (Zuo Deng Yi Gen)
32. Twist Step (Ao bu)
33. Pounding the Ground (Ji Di Chui)
34. Double Jump Kick (Ti Er Qi)
35. Protect-the-Heart Fist (Hu Xin Quan)
36. Tornado Foot (Xuan Feng Jiao)
37. Kick with the Right Heel (You Deng Yi Gen)
38. Cover Hands and Strike with Arm (Yan Shou Gong Quan)
39. Small Capturing and Hitting (Xiao Qin Da)
40. Embracing Head and Pushing Mountain (Bao Tui Tai Shan)
41. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi )
42. Single Whip (Dan Bian)
43. Forward Move (Qian Zhou)
44. Backward Move (Hou Zhou)
45. Parting the Wild Horse's Mane (Ye Ma Fen Zong)
46. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi)
47. Single Whip (Dan Bian)
48. Jade Girl Works at Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
49. Lazy about Trying Robe (Lan Zha Yi)
50. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi)
51. Single Whip (Dan Bian)
52. Wave Hands like Clouds (Yun Shou)
53. Shake Foot and Fall into Split (Bai Jiao Die Cha)
54. Golden Rooster Stands on One Leg (Jin Ji Du Li)
55. Stepping Back and Wrapping Upper Arms (Dao Juan Gong)
56. White Crane Spreads Its Wings (Bai e Liang Chi)
57. Walk Obliquely (Xie Xing)
58. Flashing Turn to Back (Shan Tong Bei)
59. Cover Hands and Strike with Arm (Yan Shou Gong Quan)
60. Six Sealings and Four Closings (Liu Feng Si Bi)
61. Single Whip (Dan Bian)
62. Wave Hands like Clouds (Yun Shou)
63. Pat High on the Horse (Gao Tan Ma)
64. Crossed Feet (Shi Zhi Jiao)
65. Punch the Groin (Zhi Dang Chui)
66. Ape Presents Fruit (Yuan Hou Tan Guo)
67. Single Whip (Dan Bian)
68. Sparrow Dashes Earth Dragon (Que Di Long)
69. Stepping Forward to Form the Seven Stars (Shang bu Qi Xing)
70. Stepping Back to Ride the Tiger (Xia bu Kua Gong)
71. Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)
72. Strike Face Like Cannon (Dang Tou Pao)
73. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin gang Dao dui)
74. Finishing form (Shou shi)


Video Jing Gang Dao Dui
Master Wen (xvid 9,2Mo)
Videi Jing Gang Dao Dui Master Wen

Taiji Wushu Club Grenoble

taiji wushu club grenoble