1. Starting Form ( yu bei shi )
2. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar ( jing gang dao dui )
3. Lazy about Trying Robe ( lan zha yi )
4. Six Sealings and Four Closings ( liu feng si bi )
5. Single Whip ( dan bian )
6. Protecting Heart ( ye bu hu xin chui )
7. Walk Obliquely ( jing bu xie xin )
8. Turn Head and Pound Mortar Like Warrior Attendant ( hui tou jing gang dao dui )
9. Striking Down by Twisting Body Obliquely ( pie shen chui )
10. Point to Crotch ( zhi dang )
11. Chopping Hands ( zhan shou )
12. Turn Body and Wave Sleeves ( fan hua wu xiu )
13. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
14. Waist Hinder Elbow ( yao lan zhou )
15. ( da hon quan xiao hon quan )
16. Jade Girl Works Shuttles ( yu n chuan suo )
17. Riding Dragon Backwards ( tao qi long )
18. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
19. ( go pian go pian )
20. Beast's Head Pose ( shuo tou shi )
21. Splitting Pose (pi jia zi )
22. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
23. Tame Tiger ( fu hu )
24. Rubbing Eyebrow Makes Red ( mo mei hon )
25. Yellow Dragon Stirs Water Three Times ( huang long san jiao shui )
26. Left Thrust Kick Right Thrust Kick (zuo chong you chong )
27. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
28. Sweeping Legs ( sao tang tui )
29. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
30. Cannons in a Series ( quan pao chui )
31. Hidden Thrust Punch ( yan shou hon quan )
32. ( dao cha dao cha )
33. Attack Twice with Left Forearm, then with Right Forearm ( zuo er hon you er hon )
34. Turning Head Cannon ( hui tou dan tou pao )
35. ( bian shi da zhuo pao )
36. Waist Hinder Elbow ( yao lan zhou )
37. Hitting with Elbow ( shun lan zhou )
38. Lower Side punch ( wo di pao )
39. Turn Around and Double Forearm Elbows ( hui tou jing lang zhi ru )
40. Buddhas Warrior Attendant Pounds Mortar ( jing gang dao tui )
41. Finishing Form( shou shi )


Video Jing Gang Dao Dui
Master Wen (xvid 9,2Mo)
Videi Jing Gang Dao Dui Master Wen

Taiji Wushu Club Grenoble

taiji wushu club grenoble